www.coverbookdesign.net

บริการออกแบจัดหน้าหนังสือ และสิ่งพิมพ์

พัฒนาตนเอง จิตวิทยา การบริหารการจัดการ บริหารงานบุคคล บริหารการผลิต การจัดการองค์กร การเงิน การตลาด วิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม

สอบถามเพิ่มเติม phanu.nova@gmail.com